Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tyska 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde
  Kurskod   HTYD02
Mål
Den studerande skall ytterligare vidga och fördjupa sina kunskaper om tyska språket samt få en djupare inblick i lingvistiska forskningsmetoder och träna förmågan att genomföra och skriftligen redovisa en språkvetenskaplig undersökning.
Kursinnehåll
Språk och kultur i Europa, 5 poäng
Kursen ger en jämförande och historisk översikt över de moderna europeiska språkens och den moderna europeiska litteraturens framväxt, inbördes förhållanden och särart. Språkliga företeelsers samband med kulturella och sociala kontexter betonas, liksom aktuell teoribildning och metodologi inom området.

Fördjupningskurs, 5 poäng
Ämnesfördjupning med inriktning på språk-, litteratur- och kulturvetenskapliga problem, baserad på textstudier.

Uppsats, 10 poäng
Den studerande deltar i undervisning i vetenskaplig metodlära samt författar med handledning en uppsats, som ventileras i ett seminarium. Uppsatsen skall visa att den studerande i förhållande till den uppsats som författas på C-nivå har utvecklats mot en mer vetenskaplig nivå. Uppsatsens sammanfattning skall skrivas på engelska.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och enskild handledning. Deltagande i sådan undervisning är obligatorisk. Bland fördjupningskurserna förekommer att den studerande tillägnar sig stoffet på egen hand (läskurs).
Examination
Examination sker dels muntligt och skriftligt, dels genom bedömning av uppsatsen.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Tyska 1, Tyska 2 och samtliga läskurser på Tyska 3, med undantag för Språkfärdighet, samt att C-uppsatsen är avslutad eller att uppsatshandledaren intygar att den kommer att avslutas inom en mycket snar framtid.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tyska 4
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HTYD02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       TYA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2000-11-06.