Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tyska 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde
  Kurskod   HTYC01
Mål
Utbildningens mål är att ge:

- viss förmåga till vetenskapligt arbete genom undersökning av en begränsad språklig eller litterär frågeställning, som redovisas i form av en uppsats.

- ökad språkvetenskaplig orientering, vidgade insikter i det tyska språkets grammatik, fonetik, lexikologi och variationsformer, alternativt i dess historia.

- ökad litteraturvetenskaplig orientering, vidgade kunskaper om de tyskspråkiga, alternativt i dess historia.

- säker behärskning av den grammatiska strukturen och av idiomatiskt språkbruk, avsevärt utökat ordförråd och betydande talfärdighet med korrekt ljudbildning och intonation.
Kursinnehåll
Som huvudämne i filosofie kandidatexamen. Kurskod: HYTC01

Kursen består av följande delkurser:

1) Specialarbete (10 p) inkl introduktionskurs i författande av specialarbeten, jämte opposition på annans uppsats inom ramen för ett seminarium.

2) En introduktionskurs i allmän vetenskapsteori och linvistikens vetenskapsteori; något om dessas tillämpning i germanistisk lingvistik (1 p).

3) Tysk språkvetenskap och grammatikteori (3 p).

4) Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur (3 p)

5) Språkriktighet och språkfärdighet. Avancerad praktisk grammatik, skriftliga och muntliga övningar (3 p).

2.1.1 Delkurs 1: Specialarbete (10 p)
En introduktionskurs i författande av specialarbeten. Självständig undersökning av en avgränsad språklig eller litterär frågeställning. Redovisning i form av en uppsats om ca 25-35 maskinskrivna sidor. Uppsatsen skall uppfylla elementära krav vad gäller redovisning av primär- och sekundärmaterial och skall försvaras vid ett seminarium. I kravet ingår också opposition på en annans specialarbete.

2.1.2 Delkurs 2: Teori och metod (1 p)
En introduktionskurs i allmän vetenskapsteori: kunskapsteori, deduktiva och induktiva bevis, empiriska metoder, kvantitativ vs. kvalitativ metod. Tillämpning av detta inom ramen för en lingvistisk vetenskapsteori: Hur man visar något om språkbruket i anslutning till en materialsamling i en "korpus". Exempel ur germanistisk lingvistik. Något om olika vetenskapliga paradigm inom lingvistiken och inom germanistisk lingvistik.

2.1.3 Delkurs 3: Tysk språkvetenskap och grammatikteori (3 p)
Några olika grammatikmodeller och deras tillämpning på tyska. Grundligare studium av tysk grammatik med särskilt beaktande av konstrastivt viktiga moment.Grundligare studium av den konstrastiva fonologin och fonetiken, av lexikologi och lexikografi, av tyskans variationsformer. De viktigaste grunderna i semantiken och pragmatiken och deras tillämpning på tyskan.

2.1.4 Delkurs 4: Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur (3 p)
Introduktion i några litteraturvetenskapliga analys-metoder och deras tillämpning på tyskspråkiga litterära texter. Grundligare kännedom om den tyskspråkiga litteratur-historia från begynnelsen till våra dagar. Läsning av litterära verk till ett omfång av ca 1500 sidor (alt ett visst antal litterära verk).

2.1.5 Delkurs 5: Språkfärdighet (3 p)
Praktiska grammatiska, skriftliga och muntliga övningar av mer avancerat slag för att nå en säker behäskning av den grammatiska strukturen och av idiomatiskt språkbruk, avsevärt utökat ordförråd och betydande talfärdighet med korrekt ljudbildning och intonation. Skriftliga och muntliga produktionsövningar fås därvid även inom delkurs 1 genom förekomsten av hemskrivningar och referat på målspråket.

2.2 Som annat än huvudämne i filosofie kandidatexamen. Kurskod: HTYC02
I detta alternativ kan specialarbetet omfatta endast 5 p och då i stället ytterligare en kurs på 5 p tillkomma: det rekommenderas att kursen därvid breddas med en fritt vald 5p-kurs med antingen litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig inriktning, som kan väljas ur kursutbudet för de två D-kurserna, varvid dock kraven anpassas till C-nivån.

I och med att specialarbetet omfattar endast 5 p behöver omfattningen av den uppsats som utgör rapporten endast utgöra ca 15-20 sidor och undersökningsuppgiften likaledes begränsas på motsvarande sätt.

I övrigt gäller kraven enligt alternativt för huvudämne.
Undervisning/Arbetsformer
Lektioner, seminarier och enskild handledning. Aktivt deltagande i undervisningen i delkurs 1 är obligatoriskt.
Examination
Examinationen sker dels muntligt och/eller skriftligt inom varje delkurs (varvid skriftliga och muntliga referat bedöms även språkligt), dels genom bedömning av specialarbetet.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Tyska 1 samt genomgången Tyska 2 med minst 15 p godkända inkl språkfärdighetsprov.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tyska 3
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HTYC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       TYA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1995-10-14.