Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tyska 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde
  Kurskod   HTYB01
Mål
Efter genomgången kurs skall den studerande ha fördjupat sina grammatiska insikter och vidare befäst sin språkfärdighet i olika sammanhang i tal och skrift samt sin förmåga att känna igen avvikelser från den språkliga normen. Den studerande skall vara förtrogen
med grundläggande referenslitteratur och de viktigaste språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga facktids-skrifterna.
Den studerande skall ha fördjupat sina kunskaper om tyskspråkig litteratur från olika epoker och om det samhälle och den kultur, som var dess förutsättning. Den studerande skall vara i stånd att diskutera och analysera litteratur och till viss del även andra kulturella företeelser.

Efter genomgången kurs skall den studerande ha förvärvat grundläggande kunskaper i vetenskaplig metod och presentation.
Kursinnehåll
Tyska språket och dess grammatik.
Den tyskspråkiga litteraturen och dess utveckling.
Realia
Skriftlig språkfärdighet inkl. läsförståelse
Muntlig språkfärdighet inkl. hörförståelse

Delkurser

Grammatik och språklig textanalys, 3 poäng

Fördjupade studier av tysk satsstruktur/syntax samt ordbildning - Grammatik 2a, 2 poäng. Övningar i analys av tyska texter i vad avser grammatik och ordförrådets struktur. Särskild vikt läggs vid jämförelser med svenskan - Språklig textanalys, 1 poäng.

Grammatik 2b, 2 poäng

Den tyska sakprosans struktur, övningar i språklig analys.

Tysk språkkunskap, 2 poäng

Studium av huvuddragen av det tyska språkets historiska utveckling med tonvikt på de kontrastiva dragen i förhållande till svenskan; ordförrådets struktur, tyskans nutida utbredning och dialekter; utvecklings-tendenser i modernt språkbruk.

Den tyskspråkiga litteraturen och dess utveckling, 4 poäng

I en föreläsningsserie och ett litteraturexaminatorium behandlas litterära verk från upplysningen och framåt så att ett antal olika litterära epoker illustreras. 1500 sidor skönlitterär text läses, varav intensivt 250 sidor samt ca 1000 vers.
Litteraturexaminatorium II - 2 poäng
Skriftligt prov i litteraturhistoria - 2 poäng

1900-talets tyska litteratur alternativt Barn- och ungdomslitteratur, 2 poäng

-En fördjupad genomgång och analys av ett mindre antal litterära verk med stor betydelse för den moderna litteraturens utveckling i det tyskspråkiga området.

-Läsning och analys av tyskspråkig barn- och ung-domslitteratur satt i relation till andra länders barnlitteratur, i synnerhet Sveriges.

Proseminarium, 2 poäng

I en seminarieserie behandlas aktuella språkvetenskap-liga problem. Seminariedeltagarna redovisar en uppgift på tyska, såväl muntligt som i form av en mindre uppsats.

Skriftlig språkfärdighet, 2 poäng

Skriftlig tillämpning av inhämtad vokabulär, fraseologi och grammatik, främst i form av inlämningsuppgifter, översättningsövningar och uppsatsskrivning.

Muntlig språkfärdighet, 1 poäng

Diskussionsövningar, muntlig presentation av projekt-arbeten, löpande uttalskontroll m m.

Läskurs med textkommentar, 2 poäng

Här redovisas den skönlitteratur, som ej examinerats under kurs 2.4 ovan, samt sakprosa omfattande 350 sidor, varav 25 sidor tidningstext 125 sidor läses intensivt.
Muntlig sluttentamen, 2 poäng


Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, lektioner, seminarier, gruppövningar. Närvaro vid lektioner och gruppövningar, som bedrivs som examinatorier och är poänggivande, är obligatoriska.
Examination
Skriftligt eller muntligt slutprov, inlämningsuppgifter, skriftliga eller muntliga redovisningar, projektarbeten, examinatorier.
Godkänt resultat på språkfärdighetsprov får vara högst fyra (4) år gammalt när slutbetyget sätts på hela kursen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Tyska 1 med minst 10 p godkända.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tyska 2
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HTYB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       TYA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 1997-06-04 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.