Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att förstå tyska texter 1, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde
  Kurskod   HTYA10
Mål
Kursen riktar sig till alla som läser humanistiska ämnen t. ex. religionsvetare, kulturvetare, blivande historiker och filosofer m.m., som har ett interesse eller ett behov av att kunna läsa och förstå tyska texter.
Den studerande skall förvärva en ökad kunskap i tysk textförståelse inom olika ämnesområden.
Kursinnehåll
Text
Grammatik
Ordförråd
Bokkunskap
Tyska språkets grundläggande lingvistik

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomföres i form av föreläsningar, lektioner och gruppövningar

Examination
Löpande examination genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier, annan undervisning, inlämningsuppgifter samt skriftlig och muntlig examination i varierande former.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Standardbehörighet C 2 (SV B / SV 2 B + Lägst Ty c-språk Kurs B alt Ty steg 3) eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att förstå tyska texter 1
To Understand German Text 1
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HTYA10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       TYA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2004-12-15 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.