Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tyska 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde
  Kurskod   HTYA08
Mål
Efter genomgången kurs skall den studerande ha förvärvat goda kunskaper om grammatiska och fonetiska grundbegrepp och behärska dessas terminologi, dels för att kunna känna igen och förklara avvikelser från den språkliga normen, dels för att kunna använda grammatikor och andra referensverk.

Den studerande skall vara medveten om och kunna redogöra för systematiska, grammatiska och fonologiska skillnader och likheter mellan tyskan och svenskan.

Den studerande skall med ett gott ordförråd och utan att göra sig skyldig till systematiska uttals- och grammatikfel kunna uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på tyska i olika sammanhang.

Den studerande skall efter att ha inhämtat grundläggande kunskaper om tyskspråkig, främst tysk, litteratur, kunna analysera och diskutera sådan litteratur.

Den studerande skall under kursen förvärva grundläggande kunskaper om de tysktalande ländernas samhällsstruktur, historia och geografi samt om det vardagliga livet i dessa länder med en viss tyngdpunkt på Tyskland.
Kursinnehåll
Introduktionskurs, 5 poäng
Övningar i att förstå talad och skriven tyska samt träning i egen muntlig och skriftlig produktion. Översiktlig genomgång av den tyska formläran samt av grundbegrepp i allmän och tysk fonetik. Träning i korrekt tysk ljudbildning och intonation.

Text, 5 poäng
Läsning och redovisning av ca 1500 normalsidor 1900-talslitteratur och sakprosa. I kursen ingår även att se några tyska filmer och redovisa dessa skriftligt eller muntligt.

Grammatik och språkfärdighet, 5 poäng
Tysk syntax (3 poäng): Systematisk genomgång av den tyska syntaxens grunder. Tillämpningsövningar i form av skrivuppgifter.
Översättning (2 poäng): Tillämpning i skriftlig form av vokabulär, fraseologi och grammatik genom översättningsövningar till och från tyska

Realia med muntlig och skriftlig framställning, 5 poäng
De tyskspråkiga ländernas historia med huvudvikt på tiden efter 1870, kultur och samhällsförhållanden. Huvuddragen i de tyskspråkiga ländernas namngeografi, någon inblick i motsvarande kulturgeografi. I kursen ingår därutöver informationssökning över internet med skriftlig redovisning, en fördjupningsuppgift med muntlig och skriftlig redovisning samt ett uttalsprov.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner, konversation och muntlig framställning.

Examination
Löpande examination genom aktivt och obligatoriskt deltagande seminarier samt genom skriftlig och muntlig examination i varierande former.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Standardbehörighet C.2 (Sv B/Sv2 B + lägst Ty C-språk, kurs B alt Ty steg 3)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tyska 1
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HTYA08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       TYA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2005-04-06 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.