Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Marin biogeovetenskap - en introduktion, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Vatten i natur och samhälle - VNA
Ämnesområde
  Kurskod   HTVX08
Mål
Genom kursen ska den studerande förvärva

grundläggande kunskaper om marina ekosystems uppbyggnad, funktion och komplexitet

grundläggande förmåga att kunna tolka och förståde processer som styr den marina biogeokemin

ökad förståelse för övergödningsproblematiken

medvetenhet att kritiskt kunna granska och resonera kring olika pespektiv och infallsvinklar på åtgärder mot marina milöprobelm, främst övergödning

en utvecklad förmåga att uttrycka sig i skrift

I de olika delmomenten ska den studerande dessutom förvärva:

grundläggande kunskaper i oceanografi
grundläggande kunskaper i marin geologi
grundläggande kunskaper i biogeokemiska cykler
grundläggande kunskaper i övergödningsproblematiken och
dess konsekvenser
en insikt i de aktuella forskningsfälten
Kursinnehåll
Kursen består av fyra delmoment: ocenografi, marin geoglogi, systemekologi och biogeokemiska cykler, samt övergödningsproblematiken. I kursens olika delmoment inågr både grundläggande kunskap och en forskningsöversikt rörande marina miljöer
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är en distanskurs, så det mesta av undervisning kommer att ske på nätet med instueringsfrågor, diskussionsforum och frågeforum. Vid ett par tillfällen kommer undervisning av mer traditionell form (seminarier och föreläsningar) att äga rum i Linköping
Examination
Examinationen sker i två delar, dels med inlämningsuppgifter och dels genom en hemtentamen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

40 akademiska poäng i natur- miljövetenskapliga ämnen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Marin biogeovetenskap - en introduktion
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HTVX08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Vatten i natur och samhälle - VNA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       VNA   NA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2002-12-19 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.