Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informationsteknikens roll för globalisering och vardagsliv, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teknik och social förändring - TSE
Ämnesområde
  Kurskod   HTTX11
Mål
Den studerande ska tillägna sig en fördjupad referensram för att
diskutera och förstå de förändringar i det post-industriella
samhället, som förknippas med omvälvande informationstekniska och
ekonomiska förändringar.
Kursinnehåll
Samhällsteoretiska ansatser och tvärvetenskapliga traditioner
diskuteras och kopplas till ett antal förändringar relaterade
till den alltmer spridda användningen av informations- och
kommunikationsteknik (IKT) på alla nivåer och i alla sektorer av
samhället. Industrisamhällets framväxt och dess övergång mot ett
tjänsteställe och mot det som kallas "ny ekonomi" och dess
förhållande till globalisering.
Föreställningar om och innebörd i vad det är som kännetecknar
förändringar i samhället och som fått beteckningar som det
post-industriella samhället, IT-samhället, informationssamhället,
kunskapssamhället, nätverkssamhället. Kritiken av begreppen. IKTs
roll för globalisering och framväxten av sociotekniska system som
telesystemet, bredband, radio- och teve och konvergensen mellan
olika system.
Ett brett tidsgeografiskt perspektiv läggs på
informationsteknikens och informationens betydelse i vardagslivet
(inkl förvärvsarbete) och individernas sätt att ta till sig ny
teknik och att forma strategier för att utnyttja den. Analys av
aktuell debatt och alternativ utveckling.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges i föreläsnings- och seminarieform.
Examination
Examination sker genom deltagande i undervisning, ett antal mindre essäuppgifter och uppsatsarbeten. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normal ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Minst 40 poäng i ett samhällsvetenskapligt ämne.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informationsteknikens roll för globalisering och vardagsliv
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr:   Kurskod: HTTX11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teknik och social förändring - TSE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       TSE   ööö