Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teknik, kultur, samhälle, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teknik och social förändring - TSE
Ämnesområde
  Kurskod   HTTX04
Mål
Kursen syftar till att ge en allmän introduktion till studiet av
teknik och teknisk utveckling ur ett sociologiskt och historiskt
perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen ska ge en förståelse av teknikens betydelse och de krafter
som påverkar tekniken, sedd i ett socialt och historiskt
perspektiv. Hur människor utvecklar och använder teknik i arbete
och vardagsliv står i fokus, liksom teknikutvecklingens sociala
och kulturella förutsättningar och konsekvenser. Teknik ses som
något som skapas av människor i social interaktion och historiskt
specifika sammanhang. Särskilt uppmärksammas samspelet mellan
teknisk förändring, å ena sidan, och makt, kultur och
könsrelationer i samhhället, å den andra. Teknikens styrning,
teknikpolitik och den samhälleliga debatten om
teknikanvändningens följder kommer också att diskuteras.
Kursen knyter till aktuell forskning vid tema Teknik och social
förändring.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen omfattar en föreläsningsserie samt
seminariediskussioner.
Examination
Examination sker genom förberedda inlägg till seminarier samt
genom besvarande av skriftliga examinationsfrågor.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov erbjuds normalt
tillfälle att delta i två extra prov.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Totalt 40 poäng i samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teknik, kultur, samhälle
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr:   Kurskod: HTTX04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teknik och social förändring - TSE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       TSE   SA