Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Turismens natur och kultur 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HTNKB1
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska

- förvärva fördjupade kunskaper om turismens natur och kultur

- förvärva ett fördjupat analytiskt och kritiskt förhållningssätt till de processer som formar kultur- och naturarven.

- tillägna sig fördjupad förståelse för hur humanistisk-samhällsvetenskaplig teori- och metodbildning kan kombineras med ett naturvetenskapligt förhållningssätt.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Staden som turistisk resurs, 5p
Staden som företeelse och dess tilltagande betydelse i kultur- och naturturistiska sammanhang är temat, där städernas olika ursprung och karakteristiska är utgångspunkten. Medeltidens handelsstad, lärdomsstaden, militärstaden liksom industristaden är de viktigaste exemplen. Hur olika städer valt att profilera sig är en viktig aspekt.

Landskapet som turistisk resurs, 5p
De ekologiska organismer som påverkat/påverkar landskapet strukturellt och funktionellt i turistiskt hänseende studeras. Praktiska och laborativa moment ingår i delkursen.

Valfri fördjupning, 5p
En fördjupningsuppgift som, utifrån tidigare behandlade teman, kan baseras på fokus på naturarv, byggnader, städer eller kulturlandskap.

Skapa(d) turism 1, 5p
Hur historia, kultur- och naturarv skapas står i fokus. Vad betyder kulturturism i förhållande till regional och lokal utveckling, liksom hur turismen verkar i förhållande till identitetsutveckling är några frågor som diskuteras i denna delkurs.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt, där teoretiska studier och egna undersökningar integreras. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, exkursioner och examinatorier.
Examination
Prov ordnas på hel kurs eller del av kurs och är såväl skriftliga som muntliga. Prov anordnas i nära anslutning till kurs. Deltagande i seminarier, laborationer, exkursioner och examinatorier är obligatoriskt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Turismens natur och kultur 1 med minst 15 p godkända.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Turismens natur och kultur 2
Tourism - its Nature and Culture
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HTNKB1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       ÖÄA   NA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-12-16.