Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Turistiskt arbete, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HTNKA2
Mål
Kursen syftar till att den studerande
- skall förvärva kunskaper om hur turismen kan förstås utifrån hur sektorn själv identifierar sig, hur den fungerar och vilka krafter som påverkar denna
- skall förvärva kunskaper om hur turismen kan gestaltas, hur den intrepreteneras och vilka pedagogiska möjligheter som finns.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Vad är turism, 5p
Denna delkurs fokuserar på turismens historia, turismens aktörer och turismen som nutida internationellt fenomen och ger en bred överblick vad som sker inom turismområdet.

Turismens psykologi och praktik, 5p
Denna tvärvetenskapliga delkurs problematiserar, utifrån flera humanistiska och samhällsvetenskapliga kompetenser, olika slags turister och hur dessa kan såväl förstås som nås.

Turism och entreprenörskap, 5p
Turismens effekter på samhällsekonomin och sysselsättningen studeras i denna delkurs.

Turismens förutsättningar, 5p
Förutsättningarna för att bruka tänkbara turistiska objekt står i fokus för denna delkurs. Vad betyder exempelvis den svenska allemansrätten och/eller annan lagstiftning i detta perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt, där teoretiska studier och egna undersökningar integreras. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, och laborativa element.
Examination
Prov ordnas på hel kurs eller del av kurs och är såväl skriftliga som muntliga. Prov ordnas i nära anslutning till kurs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Turistiskt arbete
Touristic Practises
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HTNKA2      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   HU