Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Turismens natur och kultur 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HTNKA1
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska

- förvärva grundläggande kunskaper om turismens natur och kultur

- förvärva ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till de processer som formar kultur- och naturarven.

- tillägna sig grundläggande förståelse för hur humanistiskt-samhällsvetenskaplig teori- och metodbildning kan kombineras med ett naturvetenskapligt förhållningssätt
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Det kulturella arvet som samhällsfenomen, 5p
Kulturarvsbegreppet och hur det definieras behandlas. Det gäller kunskap om hur kulturella arv och kulturella identiteter skapas, förmedlas, nyttjas och förändras. Vad och vilka styr när fenomen blir sevärda, eftertraktade och uppmärksammade? Vilka kulturella företeelser överlever och vilka försvinner i glömskan? Hur påverkar turismen och marknaden kulturarvets innehåll och förmedling? Sambandet mellan genus och kulturarv är viktigt, liksom hur kultur har brukats och missbrukats nationellt och internationellt under historiens gång.

Vårt levande naturarv, 5p
Delkursen är laborativ och betonar vidare praktiska och utompedagogiska aspekter. Hur nyttjas olika naturmiljöer i vår närmaste omgivning och vad betyder de för oss, är några frågor som uppmärksammas. Respektive miljös betydelse som näring och som turistmål behandlas.

Kulturlandskapets tidiga artefakter, 5p
Järnålderssamhällets och dess många spår av mänsklig verksamhet står i centrum. De religiösa föreställningarna, språkliga dimensionerna liksom samhällsstrukturen och de tidiga samhällsformationerna är viktiga inslag i delkursen.

Byggnader som maktspråk, 5p
Byggnader av allehanda slag som kulturfenomen analyseras ur ett maktfenomen över tid. Den offentliga maktens arkitektoniska symboler står i centrum i denna delkurs.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt, där teoretiska studier och egna undersökningar integreras. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, exkursioner och examinatorier.
Examination
Prov ordnas på hel kurs eller del av kurs och är såväl skriftliga som muntliga. Prov anordnas i nära anslutning till kurs. Deltagande i seminarier, laborationer, exkursioner och examinatorier är obligatoriskt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Turismens natur och kultur 1
Tourism - its Nature and Culture 1
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HTNKA1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av styrelsen vid ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur 2004-12-16 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.