Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Det professionella samtalet, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HTKX24
Mål
Den studerade skall förvärva en teoretisk och forskningsmässig bakgrund för förståelsen av hur samtal med och mellan professionella gestaltar sig och genomförs i olika sammanhang som exempelvis inom hälso- och sjukvård och socialt arbete men också i andra formaliserade sammanhang som innebär möten mellan personer och grupper med olika perspektiv på det som ska avhandlas som till exempel möten mellan beslutfattare och allmänhet.
Kursinnehåll
Kursen belyser tre huvudsakliga områden: samtal mellan professionella och så kallad lekman (institutionell diskurs), samtal professionella sinsemellan samt möten mellan expert/beslutsfattare och medborgare/allmänhet.
I kursens teoretiska avsnitt betonas teorier om det professionella samtalets sociala och kulturella förutsättningar och inramning som så kallad institutionell diskurs och kommunikativ demokrati. I genomgången av aktuell empirisk forskning betonas det professionella samtalets förutsättningar, genomförande och möjligheter. Aspekter som identitet, makt och inflytande diskuteras utifrån teorier och forskning om det professionella samtalets samhälleliga roll och uppbyggnad. I anslutning till olika moment ges exempel från olika typer av professionella samtal. Studenternas aktiva deltagande i dessa diskussioner ses som en väsentlig del av kursens innehåll.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier samt genom skriftliga och muntliga uppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen kärvs grundläggande behörighet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Det professionella samtalet
Proffessional Discussion
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HTKX24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-12-08.