Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Berättelser och berättande, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HTKX23
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva en grundläggande förståelse för berättelser som en av de viktigaste resurser människor har för att förstå, ordna och kommunicera upplevelser och erfarenheter. Den studerande skall vidare förvärva kunskap om studiet av berättelser och berättande, berättelsers form och struktur samt funktion.
Kursinnehåll
Kursen bygger på samhällsvetenskapliga teorier och studier av berättelser och berättande. Under kursen behandlas såväl studiet av berättelser och berättande som berättelsers form, struktur samt funktion. Kursen berör olika slags berättelser och typer av berättarsituationer bl.a. berättande i möten mellan en professionell och dennes klient/patient, berättande i grupper av professionella och i grupper av så kallade lekmän i både organiserade former och i mer vardagliga sammanhang som exempelvis i familjesammankomster. Berättande diskuteras vidare bland annat som ett redskap i socialisationsprocesser, som en kollektiv resurs för identitetsskapande, som ett sätt att skapa och förmedla kunskap och som medel för att bevara och stärka gruppkänsla. Kursen inriktas främst på berättelser i så kallad face-to-face kommunikation men tar även upp skriven interaktion såsom brevberättelser.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i grupparbeten/seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Berättelser och berättande
Narratives amd Storytelling
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HTKX23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   SA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2005-04-14 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.