Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kommunikation mellan människor, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kommunikation X KME
Ämnesområde
  Kurskod   HTKX21
Mål
Den studerande skall förvärva en teoretisk och forskningsmässig bakgrund för förståelsen av kommunikation mellan människor, så kallad "face-to-face"kommunikation.
Kursinnehåll
Tyngdpunkten i kursens teoretiska avsnitt ligger på teorier om kommunikation och forskning om kommunikation. Olika aspekter av kommunikation belyses med tonvikt på den verbala och icke-verbala kommunikationen. Språket och gesternas betydelse kommer att betonas. Teorier och forskning diskuteras utifrån empirisk forskning om kommunikationens förutsättningar, genomförande och möjligheter. Kommunikationens sociala och kulturella förutsättningar och inramning diskuteras, speciellt aspekter som exempelvis utifrån makt och inflytande. I anslutning till olika moment ges exempel från olika typer av aktuell empirisk forskning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i grupparbeten och skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kommunikation mellan människor
Communication between People
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HTKX21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kommunikation X KME          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X         SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2002-01-16.