Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Det professionella samtalet i vård, omsorg och socialt arbete, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HTKX20
Mål
Den studerande skall förvärva en teoretisk och forskningsmässig bakgrund för förståelsen av hur professionella samtal genomförs i olika sammanhang, som exempelvis hälso- och sjukvård, socialt arbete och social omsorg, men också andra liknande sammanhang.
Kursinnehåll
Tyngdpunkten i kursens teoretiska avsnitt ligger på teorier om det professionella samtalets sociala och kulturella förutsättningar och inramning. I genomgången av aktuell empirisk forskning betonas det professionella samtalets förutsättningar, genomförande och möjligheter. Utifrån teorier och forskning om det professionella samtalets samhälleliga roll och uppbyggnad diskuteras hur aspekter som exempelvis makt, inflytande och samtal om känsliga ämnen kommer till uttryck i professionella samtal. I anslutning till olika moment ges exempel från olika typer av professionella samtal från hälso- och sjukvård, social omsorg och socialt arbete.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i grupparbeten och skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Det professionella samtalet i vård, omsorg och socialt arbete
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HTKX20      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   SA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2001-08-20 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.