Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Metoder i kommunikationsforskning, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kommunikation - KME
Ämnesområde
  Kurskod   HTKD10
Mål
Metodkursen syftar till att den studerande ska tillägna sig en fördjupning av forskningsmetod, speciellt med inriktning på tema Kommunikations problemområden samt tvärvetenskapliga angrepssätt. Syftet är att befrämja metodologisk bredd och att öka insikten om metodologiska val i ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Kursen syftar särskilt till att den studerande genom ett aktivt deltagande i ett tvärvetenskapligt forskningsområde inom kommunikation mellan människor förvärvar de metodkunskaper som är relevanta för ett arbete med en enskild metoduppgift.
Kursinnehåll
Kursen innehåller en orientering om vetenskapsteori, övning i färdigheter i att använda vetenskaplig metod av relevans för tema Kommunikations problemområden och för den enskilda uppgiften. Kursen inriktas framförallt på kvalitativ bearbetning samt analys av empiriskt material.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier. Laborativa inslag utgör en väsentlig del av kursen.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande samt skrifliga inlämningsuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 100 akademiska poäng inkl en C-uppsats eller motsv.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Metoder i kommunikationsforskning
Methods in Communication Studies
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HTKD10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kommunikation - KME          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       KME   SA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2005-05-09 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.