Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Perspektiv på kommunikation, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kommunikation - KME
Ämnesområde
  Kurskod   HTKD09
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper om teoretiska perspektiv på kommunikation mellan människor såsom det studeras inom skilda discipliner som antropologi, lingvistik, pedagogik, psykologi, sociologi, bildvetenskap, litteraturvetenskap, idéhistoria, kognitionsvetenskap samt kommunikationsvetenskap.

Kursen syftar särskilt till att studenten skall förvärva ett tvärvetenskapligt perspektiv på kommunikation mellan människor samt att den studerande skall erhålla en forskningsöversikt av de studier som är centrala för tema Kommunikations problemområden.
Kursinnehåll
Kursen innehåller teoretiska perspektiv samt en forskningsöversikt med fokus på hur kommunikationen fungerar för de deltagande individerna, deras handlingar, aktiviteter, reaktioner och tolkningar. Inom ramen för kursen belyses kommunikationen mellan människor som kulturellt och samhälleligt fenomen samt som individuellt skapande.

Teorier och modeller för kommunikation inom skilda discipliner behandlas. Grundbegrepp som interaktion, samtal, intersubjektivitet, mening, makt, kunskap, kontext, social praktik, kultur etc. ingår. I samband med detta ges en forskningsöversikt av ett antal centrala studier inom områdena tal (verbal och icke-verbal kommunikation, talkulturer, m m) och skrift (skriftkulturer), nya medier, litteratur och bild som kommunikation, kommunikation och sociala relationer (roller, face, m m) och identiteter (genus, klass, ålder m m) samt sociala praktiker (professionalism, makt m m).
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt laborativa inslag.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 100 akademiska poäng inkl en C-uppsats eller motsv.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Perspektiv på kommunikation
Communication in Perspective
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HTKD09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kommunikation - KME          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       KME   SA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2005-05-09 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.