Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2, 40p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap - MKA
Ämnesområde
  Kurskod   HTKBB1
Mål
Inom ramen för kursen i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) studeras kommunikation i vid bemärkelse med särskild inriktning på den medierade kommunikationen i samhället. En framträdande plats intar massmedier som press, radio och TV men också andra tekniker och former för offentlig kommunikation såsom musik, film och multimedia. Kursprogrammet syftar till att de studerande ska förvärva en samlad kunskap om mediernas form, innehåll och funktioner.

Syftet med kurserna i MKV är att den studerande skall förvärva grundläggande kunskaper om medierad kommunikation och kommunikativa processer i allmänhet; att tydliggöra kommunikationens roll i olika samhällsprocesser samt ge ökad förståelse för framförallt den medierade kommunikationens roll i formandet av den information och kunskap vi möter i vardags- och arbetsliv. De studerande ska utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till medier och kommunikation genom att på ett självständigt och reflekterande sätt använda teoretiska redskap och erfarenheter från analytiska övningar.
Kursinnehåll
Kurserna behandlar de centrala teoretiska perspektiven inom området både i form av en allmän orientering i introduktionskursen och senare fördjupningar. Studierna innefattar såväl mediernas som kommunikationens ekonomiska, politiska och andra villkor, som deras produktionsförhållanden, deras innehåll och uttrycksformer samt deras betydelse i människors dagliga liv och i samhället i stort, tex. mediernas roll i det s.k. offentliga samtalet.

Innehållet är uppdelat på fem delkurser.

Termin 1:

MKV AB 1 - Perspektiv på medie- och kommunikationssamhället, 10p
En introduktionskurs med övergripande (historiska och samtida) perspektiv på medier, kommunikation och journalistik.

MKV AB 2 - Mediernas språk och innehåll, 10p
Denna kurs är främst inriktad på olika typer av analysmetoder för att förstå medierad kommunikation och särskilt mediernas språk och innehåll. Under kursen behandlas bl.a. samtalsanalys, textanalys, berättelseanalys och retorikanalys. Ett viktigt inslag är att studenterna själva gör analyser av t.ex. press, radio och tv.

Termin 2:

MKV AB 3 - Medier, kommunikation och samtidskultur, 5p
En huvudsakligen teoretiskt och metodologiskt orienterad delkurs som knyter an till kulturteori, mediesociologi och begrepp som populärkultur, identitet, smak, livsstil, vardag och gemenskap

MKV AB 4 - Medier, kommunikation och offentlighet, 5p
Denna delkurs inriktas på massmediernas roll i det offentliga samtalet och massmedierna i förhållande till olika offentliga institutioner i samhället såsom politik, ekonomi, utbildning, vetenskap etc. Kursens mål är att ge ökad insikt i teoretiska perspektiv på publik, offentlighet och demokrati.

MKV AB 5 - Uppsats och metod, 10p
Kursen består av två delar; 5 p vetenskapsteori och metod + 5 p uppsats. Under den första delen presenteras kommunikationsvetenskapliga analysmetoder samt ges en introduktion till vetenskapsteori. Under kursens andra del skriver studenterna, två och två, en B-uppsats som examineras i seminarieform med sedvanlig opposition.
För närmare beskrivning av kurserna, se de enskilda kursplanerna.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.
Examination
Examinationen framgår av de olika kursplanerna.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Standardbehörighet C.1 (Sv B/Sv2 B + En B)

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2
Media and Communication Studies
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 99/00-41   Kurskod: HTKBB1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap - MKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A-B       MKA   SA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2005-03-08 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.