Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teoretisk filosofi 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi - TFA
Ämnesområde
  Kurskod   HTFD02
Mål
Genom kursen ska den studerande

genom egen forskning kunna behandla ett valt problem inom ett av den teoretiska filosofins områden samt redovisa resultatet i en uppsats

vidga sin kännedom om ett modernt filosofiskt område som inte behandlas i uppsatsen

vinna bekantskap med en filosofisk klassiker som inte behandlas i uppsatsen genom studier av dennes egna verk och kvalificerad sekundärlitteratur.
Kursinnehåll
Studierna på denna nivå bedrivs i huvudsak självständigt och valfriheten beträffande litteratur och inriktning är stor. Dock sätts vissa ramar i momentbeskrivningen och åtminstone ett av momenten bör ges en inriktning med tydlig vetenskapsteoretisk relevans. Momenten är de följande:

Modernt teoretisk-filosofiskt problemområde, 5 poäng
I samråd med handledare lägges en litteraturkurs upp som speglar aktuell diskussion inom ett centralt teoretiskt-filosofiskt problemområde. Speciellt intresse skall ägnas åt att belysa arten av de konflikter som föreligger. Det förväntas att den studerande någon gång inom ramen för momentet inför seminariet introducerar en artikel och leder diskussionen av den.

Om det för C-nivån, momentet Gemensam litteraturkurs, 6 p, ges en kurs som har inriktning mot ett modernt teoretiskt-filosofiskt problemområde och som den studerande ej tidigare följt, bör denna kurs ingå i studierna på D-nivån.

Teoretisk-filosofisk klassiker, 5 poäng
I samråd med handledare väljs en litteraturkurs som innehåller centrala texter av en filosofisk klassiker. Till litteraturlistan fogas normalt också modernt kommentarmaterial till texterna. Om det någonstans i kursutbudet ges en kurs med lämplig inriktning, som den studerande inte tidigare följt och som handledaren rekommenderar, bör dennna kurs ingå i eller utgöra klassikermomentet på ämnets D-nivå.

Uppsats, 10 poäng
Uppsatsämne väljs i samråd med handledaren. Handledning ges kontinuerligt under arbetets gång. Den färdiga uppsatsen försvaras vid ett seminarium. Aktivt deltagande i uppsatsseminarier ingår som en del av uppsatsmomentet. Uppgiften att vara opponent på seminarieuppsats ges normalt till deltagarna.
Undervisning/Arbetsformer
Om inte någon nyinsatt kurs på C-nivå finns att utnyttja genomförs undervisningen på D-nivån uteslutande i form av seminarier och enskild handledning. Seminarierna ägnas dels åt litteratur av allmänt intresse, dels åt färdigställda uppsatser.
Examination
Examination sker genom muntlig prövning, genom uppgifter som redovisas vid seminarierna samt genom ventilation av uppsatser.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Teoretisk filosofi 1, 20 p och Teoretisk filosofi 2, 20 p samt genomförd Teoretisk Filosofi 3 med minst 15 p godkända inklusive uppsats.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teoretisk filosofi 4
Theoretical Philosophy
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HTFD02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi - TFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       TFA   HU  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 1998-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.