Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teoretisk filosofi 3 , 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi - TFA
Ämnesområde
  Kurskod   HTFC01
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall

- förvärva fördjupade färdigheter i filosofisk analys
- vidga sina kunskaper om teoretisk-filosofisk och vetenskapsteoretisk teoribildning och metod
- självständigt i uppsatsform behandla ett valt problem inom något av den teoretiska filosofins eller vetenskapsteorins områden
Kursinnehåll
Gemensam litteraturkurs, 6 p

Kursen behandlar klassiska teoretisk-filosofiska och vetenskapsteoretiska problem. Litteraturen håller en hög nivå av problematisering och illustrerar olika sätt att närma sig de filosofiska frågorna.

Individualiserad litteraturkurs, 4 p

Kursen består av litteratur som ger bakgrundskunskaper till det valda uppsatsämnet. Innehållet i denna litteraturkurs bestäms i samråd med handledaren.

Uppsats, 10 p

Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren och begränsas så att det kan ges en grundlig behandling inom formatet för en större artikel. Uppsatsen bör innehålla någon utifrån argumentation hävdad tes i anslutning till problemet eller texten och visa den studerandes förmåga att på egen hand genomföra ett filosofiskt resonemang. Uppsatsarbetet följs av handledaren. Den färdiga uppsatsen försvaras vid C-kursens seminarium. Att vara opponent på en seminarieuppsats är ett kurskrav.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen på C-nivån genomförs i form av seminarier och enskild handledning. Seminarierna ägnas dels åt den gemensamma litteraturkursen, dels åt färdigställda uppsatser. Den studerande skall vid något tillfälle fungera som opponent.
Examination
Examination sker genom muntlig eller skriftlig prövning, genom uppgifter som redovisas vid seminarierna samt genom ventilation av uppsatser.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Teoretisk filosofi 1, 20 p samt genomgången Teoretisk filosofi 2 med minst 15 p godkända (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teoretisk filosofi 3
Theoretical Philosophy 3
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HTFC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi - TFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       TFA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1999-08-25.