Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teoretisk filosofi 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi - TFA
Ämnesområde
  Kurskod   HTFB01
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva

- kunskaper om och färdigheter i första ordningens predikatlogik samt elementär mängdlära

- utvidgade kunskaper i vetenskapsteori

- kännedom om central analytisk-filosofisk och språkfilosofisk teoribildning under 1900-talet

- grundlig bekantskap med något klassiskt arbete som har såväl allmänt teoretisk-filosofiskt som speciellt vetenskapsteoretiskt intresse

- ökad färdighet att inom ramarna för etablerad begreppsbildning behandla filosofiska frågor.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Logik och vetenskapsteori, 5 p
Kursen för vidare grundkursens introduktion av predikatlogiken till predikatlogisk bevisföring och tolkningen av formella språk behandlas. Vetenskapsteoretiska frågor utanför de formella disciplinerna förs vidare genom studier av historiska exempel.

Modern analytisk filosofi, 5 p
Kursen behandlar i översikt 1900-talets analytiska filosofi. Den ges en sådan betoning att den samtidigt utgör en introduktion till modern språkfilosofi.

Den teoretiska filosofins klassiker, 5 p
Kursen behandlar ett klassiskt centralt teoretisk-filosofiskt arbete som ges ett ingående studium. Det valda arbetet studeras även genom moderna kommentarer.

Uppsats, 5 p
Den studerande väljer företrädesvis inom vetenskapsteori eller kunskapsteori ett ämne. Läraren biträder i valet och ger läsanvisningar. Uppsatsen skall uppvisa självständiga inslag, till exempel i fråga om tolkning och bedömning av argument. Uppsatserna diskuteras i seminarier.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt
Examination
Examination sker genom muntlig eller skriftlig prövning och genom uppgifter som redovisas i samband med undervisning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Teoretisk filosofi 1 med minst 15 p godkända (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teoretisk filosofi 2
Theoretical Philosophy
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HTFB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi - TFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       TFA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1994-05-05.