Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teoretisk filosofi 1 med vetenskapsteoretisk inriktning, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi - TFA
Ämnesområde
  Kurskod   HTFA01
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva:

- grundläggande färdigheter i logik och argumentationsteori
- kännedom om kunskapsteorins klassiska problem
- kunskaper om vetenskaplig begreppsbildning, om centrala filosofiska begrepp samt om forskningslogik
- en översiktlig kunskap om problem och metoder i vetenskapsteorin
- en orientering om filosofins historia med inriktning mot vetenskapsteoretiska problem samt
- kunskaper om problem och metoder inom ett av den studerande själv valt områdes vetenskapsteori.
Kursinnehåll
Introduktionskurs, 5 poäng

Kursen utgör en allmän introduktion till ämnet och till filosofiska studier överhuvud. Kursen ger verktyg för
läsning av teoretisk-filosofiska och vetenskaps-teoretiska texter.

Grundläggande sats- och predikatlogik behandlas och enklare formaliseringar och test av slutledningar övas. Begrepp som mening och kunskap, liksom begrepp inom argumentationsanalysen, t ex tolkning, presenteras.

Grundkurs i vetenskapsteori, 5 poäng

I kursen behandlas vetenskapsteoretiska begrepp som hypotes, hypotesövning, lag, förklaring, paradigm m fl. Tonvikten ligger på den debatt som förts under de senaste hundra åren. Kursen får en allmän inriktning genom att exempel och problem väljes så att olika slag av vetenskaper berörs. Problem från såväl naturvetenskap som humaniora och samhällsvetenskap kommer att behandlas.

Den teoretiska filosofins historia, 5 poäng

Kursen ger en filosofihistorisk översikt med särskild betoning av vetenskapsteoretiskt relevanta avsnitt. Kursen ger också en vetenskapshistorisk orientering. Parallellt med föreläsningarna kommer några originaltexter att behandlas i seminarier.

Vetenskapsteoretisk specialisering, 5 poäng

Kursen inriktas mot vetenskapsteoretiska problem inom en vetenskaps (eller grupp av vetenskapers) område. Information om eventuella valmöjligheter ges inför varje kurstillfälle.

Seminarium

Under kursens avslutande skede kommer det att hållas ett antal seminarier över ett vetenskapsfilosofiskt tema. Deltagarna skall skriftligt presentera ett valt problem och aktivt delta i diskussionen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. På kursen Vetenskapsteoretisk specialisering meddelas undervisningen också i form av handledning vid instuderingen av litteraturen.
Examination
Examination sker i regel genom skriftlig prövning. Kursen Vetenskapsteoretisk specialisering redovisas genom seminarieuppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teoretisk filosofi 1 med vetenskapsteoretisk inriktning
Theoretical Philosophy 1
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HTFA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi - TFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       TFA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1998-12-01.