Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   HSVD06
Mål
Den studerande ska bredda och fördjupa sina kunskaper om svenska språket. Den studerande ska också självständigt genomföra en forskningsuppgift. Vidare ska den studerande skaffa sig ett vidgat perspektiv på det svenska språket i ett europeiskt sammanhang. Den studerande sak också självständigt genomföra en forskningsuppgift och på ett korrekt och vetenskapligt språk redovisa densamma i form av en uppsats.
Kursinnehåll
Språk och kultur i Europa, 5 poäng
Kursen innehåller en jämförande och historisk översikt över de moderna europeiska språkens och den moderna europeiska litteraturens framväxt, inbördes förhållanden och särart. Språkliga företeelsers samband med kulturella och sociala kontexter betonas, liksom aktuell teoribildning och metodologi inom området.

Fördjupningskurs, 5 poäng
Momentet består av den undervisningskurs som ges den aktuella terminen. Exempel på ämnesområden inom vilka kurser kan ges är språkhistoria, språksociologi, textanalys och språkstruktur.

Uppsats, 10 poäng
Kursen består av ett självständigt genomförande av en forskningsuppgift som på ett korrekt och vetenskapligt språk redovisas i en uppsats med tydlig vetenskaplig grund och inriktning. Uppsatsens sammanfattning ska skrivas på engelska. I kursen ingår även opposition på en annan students uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och handledning.
Examination
Examination sker dels muntligt och skriftligt, dels genom utarbetande av uppsatsen. Deltagande i föreläsningar är obligatoriskt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Svenska språket 1 och 2 samt genomgången Svenska språket 3 med minst 15 p godkända inklusive en 10-poängs uppsats.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket 4
Swedish Language 4
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HSVD06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       SVE   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-02-20.