Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   HSVD04
Mål
Den studerande ska ytterligare vidga och fördjupa sina kunskaper om svenska språket och i viss mån övriga nordiska språk samt få en djupare inblick i lingvistiska forskningsmetoder. Den studerande ska också träna förmågan att kunna genomföra och skriftligen redovisa en undersökning nära en språkvetenskapligt godtagbar nivå.
Kursinnehåll
Som huvudämne i magisterexamen då C-nivå omfattar uppsatsarbete:

Språk och kultur i Europa, 5 poäng

Kursen ger en jämförande och historisk översikt över de moderna europeiska språkens och den moderna europeiska litteraturens framväxt, inbördes förhållanden och särart. Språkliga företeelsers samband med kulturella och sociala kontexter betonas, liksom aktuell teoribildning och metodologi inom området.

Fördjupningskurs, 5 poäng

Den studerande väljer en kurs om 5 poäng bland alternativ som finns specificerade på institutionen. Genom kursen skall den studerande fördjupa sina ämneskunskaper, sin kännedom om relevanta teorier och metoder.

Uppsats, 10 poäng

Den studerande deltar i undervisningen i språkvetenskaplig metodlära samt författar med handledning en uppsats, som ventileras i ett seminarium. Uppsats skall visa att den studerande i förhållande till den uppsats som författas på C-nivå har utvecklats mot en mer vetenskaplig nivå. Uppsatsens sammanfattning ska skrivas på engelska.Som huvudämne i magisterexamen då C-nivå ej omfattar uppsatsarbete:

Uppsats, 20 poäng

Den studerande deltar i undervisningen i språkvetenskaplig metodlära samt författar med handledning en uppsats som ventileras i ett seminarium. Uppsatsens sammanfattning skall skrivas på engelska.


Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och enskild handledning. Bland fördjupningskurserna förekommer att den studerande tillägnar sig stoffet på egen hand (läskurs).
Examination
Examination sker dels muntligt och skriftligt, dels genom bedömning av uppsatsen. Deltagande i föreläsningar och seminarier är obligatoriskt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Svenska språket (Nusvenska) 1-2 samt genomgången Svenska språket (Nusvenska) 3 med minst 15 p godkända (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket 4
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HSVD04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       SVE   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2000-11-06 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.