Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   HSVC03
Mål
Den studerande ska bredda och fördjupa sina kunskaper om svenska språket och tillägna sig grundläggande kunskaper om några lingvistiska forskningsmetoder och forskningsfält.
Den studerande ska också självständigt genomföra en forskningsuppgift och på ett korrekt och vetenskapligt språk redovisa densamma i form av en uppsats.
Kursinnehåll
Metoder för forskning i svenska språket, 5 poäng
Momentet utgörs av en seminarieserie om mål, medel och metoder inom forskning i svenska språket. Olika ämnesområden behandlas. Förslag till ämnen och metodisk litteratur för uppsatser diskuteras.

Fördjupningskurs, 5 poäng
Momentet består av den undervisningskurs som ges den aktuella terminen. Exempel på ämnesområden inom vilka kurser kan ges är språkhistoria, språksociologi, textanalys och språkstruktur.

Uppsats, 10 poäng
Kursen utgörs av ett självständigt utarbetande av en vetenskaplig uppsats. Ämnet för uppsatsen bestäms i samråd med kursansvarig lärare/handledare. I kursen ingår även att opponera på en annan students uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning.
Examination
Examinationen utgörs av aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna, av skriftliga inlämningsuppgifter samt av uppsatsen, inklusive opposition på annan uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Svenska språket 1 samt genomgången Svenska språket 2 med minst 15 poäng godkända inklusive en 5-poängsuppsats.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket 3
Swedish Language 3
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HSVC03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       SVE   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-02-20.