Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   HSVC02
Mål
Utbildningens mål är att de studerande skall vidga och fördjupa sina kunskaper om svenska språket och i viss mån övriga nordiska språk samt att de skall tillägna sig en insikt i några lingvistiska forskningsmetoder och uppöva sin förmåga att skriftligen redovisa egna rön.
Kursinnehåll
Som huvudämne i kandidatexamen och med inriktning mot magisterexamen

Metoder för forskning i svenska språket, 5 poäng

Utbildningen i Svenska språket 3 inleds med en föreläsningsserie om mål, medel och metoder inom modern forskning i svenska språket. Ämnesområden som kan behandlas är dialektologi, grammatik, namnforskning, samtalsanalys, språkhistoria, språksociologi och stilistik. I anslutning till respektive föreläsningar ges förslag till ämnen och metodisk litteratur för kursens uppsats.

Delvis med tanke på det kommande uppsatsarbetet men även i ämnesorienterande syfte anordnas ett eller flera informativa studiebesök i någon svensk filosofisk forskningsmiljö. Om så är möjligt bereds de studerande dessutom tillfälle till en studieresa i samma syfte till något av de nordiska grannländerna.

Examinationen består av en skriftlig kommentar till några valda vetenskapliga arbeten inom ett av föreläsningsområdena.

Valfri kursdel, 5 poäng

Efter den studerandes eget val studeras en av följande kursdelar om vardera 5 poäng.

Kursdelar:
Barns och ungdoms språk
Dialektologi
Grammatik
Namnforskning
Nusvensk stilistik
Den svenska skriftens historia
Runologi
Språksociologi
Svensk språk- och stilhistoria
Översättningsvetenskap

Efter godkännande av studierektor kan den studerande med hänsyn till sin egen intresseinriktning i stället för någon av dessa välja annan kursdel inom något område av svenska språket. Kurslitteraturen fastställs därvid från fall till fall.

Undervisningen i dessa kursdelar består normalt av handledning och lärarstöd. Då ett större antal studerande valt samma kursdel kan dock undervisning ges i seminarieform.

Uppsats med metodkurs, 10 poäng

Utarbetande av en vetenskaplig uppsats, varvid arbetet inledningsvis består av en förberedande delforskningsuppgift med studier av källor och litteratur för uppsatsen och därefter fortsätter till en mera självständigt genomförd uppsats.

Aktivt deltagande i ett seminarium; ventilering av seminariedeltagarnas uppsatser. Till examinationen hör även en oppositionsuppgift.

Utan möjlighet att ta med ämnet som huvudämne i kandidatexamen

Valfria kursdelar, 3 x 5 poäng

Tre av de under 2.1 förtecknade 5-poängsalternativen efter eget val. Minst två av alternativen skall väljas inom ett annat ämnesområde än projektarbetets.

Projektarbete, 5 poäng

Genomförande av ett mindre, självständigt projekt-arbete. Arbetet redovisas i form av en uppsats. Aktivt deltagande i ett seminarium.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, handledning, lektioner, seminarier och studiebesök.
Examination
Examination sker dels muntligt eller skriftligt, dels genom bedömning av den vetenskapliga uppsatsen.

Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Svenska språket (Nusvenska ) 1 samt genomgången Svenska språket (Nusvenska ) 2 med minst 10 p godkända (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket 3
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HSVC02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       SVE   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 1998-10-28 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.