Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   HSVB02
Mål
Genom kursen ska de studerande

- förbättra sina kunskaper om och färdigheter i att använda och förstå språket som medel för information, påverkan, kontakt och konstnärligt skapande
- förvärva vidgade insikter i ett språkvetenskapligt synsätt och i språkvetenskapliga metoder
- tillägna sig kunskaper om svenskans historiska utveckling
- tillägna sig kunskaper om språken i Norden
- fördjupa sina kunskaper om analys av modern svenska.
Kursinnehåll
Språkutveckling, 5 poäng

Genom delkursen ska de studerande förvärva:
- grundläggande kunskaper om artikulatorisk fonetik och svenskans fonologiska system
- grundläggande kunskaper om barns förstaspråksutveckling
- insikter i barns och vuxnas andraspråksutveckling.

Huvudsakligt innehåll:
Fonetik
Språkutveckling: fonologisk, semantisk, grammatisk, pragmatisk
Språk och läsning
Läs- och skrivsvårigheter
Andraspråksutveckling.

Svensk språkhistoria, 5 poäng

Genom delkursen ska de studerande förvärva:
- förmåga att läsa valda äldre texter
- viss kännedom om svenskans äldre grammatik med särskild hänsyn till det för textförståelsen viktiga
- kunskap om svensk stilutveckling och viss insikt i språkets utveckling mot bakgrund av samhällsutvecklingen.


Huvudsakligt innehåll:
Orientering om språkhistorisk forskning
Huvuddragen av svenskans utveckling från runsvensk tid till nutid
Namnkunskap
Ordbokskunskap
Analys av äldre texter.

Språk i Norden, 5 poäng

Genom delkursen ska de studerande förvärva:
- grundläggande kunskaper om nordiska språk och andra språk i Norden
- ökad förståelse av talad och skriven danska liksom av norska (bokmål och nynorsk) ´
- grundläggande kännedom om svenska dialekter
- viss kännedom om internationaliseringens inverkan på svenska språket.

Huvudsakligt innehåll:
Svenskan i ett nordiskt perspektiv
Språk i Norden
Svenska dialekter
Svenska som EU-språk.

Proseminarier, 5 poäng

Genom delkursen ska de studerande förvärva:
- god förmåga att tillämpa de teoretiska kunskaperna och analysfärdigheterna från grund- och fortsättningskursens moment i form av en uppsats om ett språkvetenskapligt ämne.

Huvudsakligt innehåll:
Orientering om språkvetenskapliga forskningsmetoder och om utformningen av vetenskapliga uppsatser
Utarbetande av en individuell uppsats om ett språkvetenskapligt ämne
Redovisning och granskning av denna vid ett proseminarium.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, lektioner, seminarier och gruppövningar.
Examination
Examinationerna på de fyra delkurserna utgörs av salsskrivningar, hemskrivningar, gruppuppgifter som redovisas muntligt och skriftligt samt en självständigt utarbetad uppsats och en granskning av en annan students uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Svenska språket 1 med minst 10 p godkända (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket 2
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HSVB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       SVE   HU