Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Yrkessvenska för tekniker och naturvetare med annat modersmål än svenska, 4p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   HSVA06
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper i svenska språket inom det egna studie- och yrkesområdet för att stärka den egna yrkeskompetensen i relation till den svenska arbetsmarknaden.
Kursinnehåll
Kursen innehåller momenten
- brukssvenska i en teknisk/naturvetenskaplig miljö med fokusering på användarperspektivet
- skriftliga färdighetsuppgifter
- praktiska färdigheter i presentationsteknik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.
Individualisering sker genom bearbetning av kurslitteratur och befintliga arbetsuppgifter i kurser inom det egna studieområdet.
Examination
Examination sker fortlöpande. För att få betyget godkänd på kursen krävs dels väl förberedda, utförda och godkända uppgifter, dels aktivt deltagande vid minst 80 % av kursens moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Akademisk utbildning inom naturvetenskap eller teknik (t ex från hemlandet). OBS: Den sökande skall ha annat modersmål än svenska samt grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige, vilket inkluderar godkända kunskaper i svenska (SvB/Sv 2B eller motsv, t ex TISUS) samt godkända kunskaper i Engelska (Engelska A eller motsv, t ex TOEFL-test med minst 500/173 poäng).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Yrkessvenska för tekniker och naturvetare med annat modersmål än svenska
Professional Swedish for Scientists and Technologists whos Native Language is not Swedish
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HSVA06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SVE   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2005-10-18 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.