Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket och samhället, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   HSVA05
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall förvärva kunskaper om svenska språkets uttrycksmöjligheter. Vidare skall den studerande tillägna sig kunskaper om svensk arbetsmarknad med betoning på arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt och svenska arbetsvillkor.
Kursinnehåll
Den samhällsvetenskapliga delen av kursen innehåller moment som arbetsmarknadens struktur, rörlighetsfrämjande åtgärder, sysselsättningsskapande åtgärder samt skyddslagstiftning i arbetslivet.
Den språkliga delen omfattar färdighetsövningar i svenskt uttal och grammatik. Egen textproduktion inriktas mot bl.a. redogörelser, rapporter, curriculum vitae och yrkesanalys. Dessutom diskuteras kunskapssyn, kunskapsbearbetning och arbetsformer vid svenska universitet och högskolor.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, studiebesök, seminarier samt basgruppsarbete.
Examination
Examination sker fortlöpande och genom aktivt deltagande i basgruppsarbete och seminarier.
Kursen avslutas med skriftlig och muntlig tentamen.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Den sökande skall ha annat modersmål än svenska samt grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige inkluderande godkända kunskaper i svenska (SvB/Sv 2B eller motsv, t ex godkänt TISUS) samt godkända kunskaper i engelska (Engelska A eller motsvarande.).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket och samhället
Swedish Language and Society
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HSVA05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SVE   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2005-05-25 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.