Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   HSVA04
Mål
Genom kursen ska de studerande förbättra sina kunskaper om och färdigheter i att använda och förstå språket som medel för information, påverkan, kontakt och konstnärligt skapande, förvärva grundläggande insikter i ett språkvetenskapligt synsätt och i språkvetenskapliga arbetsmetoder, tillägna sig kunskaper om och för analys av modern svenska.
Kursinnehåll
Svensk grammatik, 5 poäng

Mål för delkursen: grundläggande kunskaper om svenskans grammatiska struktur och förmåga till grammatisk analys, främst som ett redskap för arbetet med språket i bruk inom andra delar av kursen.

Huvudsakligt innehåll:
Den nusvenska grammatikens grunder
Grundläggande betydelselära
Vissa jämförelser mellan svenskans struktur och andra språks.

Textanalys, 6 poäng

Mål för delkursen: förmåga att självständigt ta ställning till och utifrån olika perspektiv analysera och bedöma texter av olika slag och goda teoretiska kunskaper som grund för stilanalyser med tyngdpunkten lagd på texters uppbyggnad, argumentation och på skillnader mellan tal och skrift.

Huvudsakligt innehåll:
Kommunikationssituationer och genrer
Stilteorier, stilistik
Metoder för analys och värdering av text
Argumentationsanalys
Stilistiska förändringar i nusvenskan särskilt den moderna svenskan
Praktiska analysövningar

Språklig variation och förändring, 5 poäng

Mål för delkursen: god kännedom om svenskans socialt betingade variationer både i ett nutida och ett historiskt perspektiv.

Huvudsakligt innehåll:
Språkets talarbetingade variation
Språkets situationsbetingade variation
Det flerspråkiga samhället
Former för språkbruket i tal och skrift
Attityder till olika språkformer
Tillämpad språksociologi
Språkhistorisk översikt

Skriftlig och muntlig framställning, 4 poäng

Mål för delkursen: utveckling av förmågan att uttrycka sig i tal och skrift med den kommunikativa funktionen i fokus och praktisk erfarenhet av ett processinriktat skrivande utifrån teoretisk kunskap om detta och om språkvårdsprinciper och språkriktighet.

Huvudsakligt innehåll:
Språkriktighet, normativ stilistik
Skrivprocessen
Skrivutveckling, skrivsvårigheter
Skriftliga övningar såvitt möjligt integrerade med kursen Textanalys
Muntliga övningar
Textbedömning
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, lektioner, seminarier och gruppövningar.
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Standardbehörighet C.1 (Sv B/Sv2 B + En B)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket 1
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HSVA04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SVE   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1998-10-28.