Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska för utländska studenter, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HSUA01
Mål
Utbildningens syfte är att studerande med annat modersmål än svenska skall förvärva ökade färdigheter i muntlig och skriftlig behandling av svenska språket samt fördjupa sina kunskaper om svenskans struktur. De studerande skall förvärva en sådan kännedom om svenskans uttrycksmöjligheter och språkliga varianters funktion i olika situationer att de på egen hand kan vidareutveckla dessa kunskaper och färdigheter.
Kursinnehåll
Muntlig språkfärdighet (5 p)
Den muntliga språkfärdighetsdelen av kursen innehåller moment som färdighetsövningar i svenskt uttal och svensk satsmelodi, övningar i egen talproduktion, samtal, presentationsteknik, argumentationsteknik och diskussionsinlägg.

Skriftlig språkfärdighet (5 p)
Den skriftliga språkfärdighetsdelen av kursen omfattar svenska skriv- och stavningsregler, ordkunskapsövningar och fraseologi samt egen skriftlig produktion såsom sammandrag, redogörelser, rapporter, instruktioner och liknande.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomföres i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.
Examination
Examination sker i form av skriftlig och muntlig tentamen vid slutet av kursen samt fortlöpande prövning inom ramen för undervisningen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Den sökande skall ha annat modersmål än svenska samt grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige inkluderande godkända kunskaper i svenska (Sv B/Sv 2B eller motsvarande, t ex godkänt TISUS) samt godkända kunskaper i Engelska (Engelska A eller motsvarande, t ex TOEFL-test med minst 500/173 poäng).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska för utländska studenter
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HSUA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 1996-06-05 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.