Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
D-uppsats i statistik, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   HSTD05
Mål
Kursens syfte är att den studerande ska kunna använda sina förvärvade kunskaper i statistik till att utföra en större sammanhängade statistisk studie av god vetenskaplig kvalité. Studenten ska också skaffa sig en god förmåga till muntlig och skriftlig presentation. Vidare ska studenten kunna tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur på området.
Kursinnehåll
Uppsatsarbetet utförs i grupp om två personer eller enskilt av en person. Kursens innehåll bestäms utifrån ett valt problem som ska vara en tillämpning hämtad utanför universitetet, men kan i undantagsfall vara en ren ämnesstudie.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av enskild eller gruppvis handledning och seminarier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av det utförda arbetet. Den skriftliga redovisningen ska ske i form av en rapport. Den muntliga redovisningen görs genom presentation eller försvar av den egna uppsatsen samt opposition på annan D-uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Godkända 60 p i statistik varav 10 p är C-uppsats i statistik.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
D-uppsats i statistik
Thesis
 
Kursansvarig är: MAI - Matematiska institutionen
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HSTD05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       STA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-04-26.