Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Multivariate Methods, 5p
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   HSTC04
Mål
Kursens mål är att de studerande skall tillägna sig fördjupad kunskap om statistiska metoder, som används vid analys
av datamaterial bestående av flera variabler.
Kursinnehåll
Multivariat normalfördelning. Fördelning för kvadratiska former. Konfidensområden och test. Principalkomponentanalys.
Faktoranalys. Diskriminantanalys. Klusteranalys. Kanonisk korrelation. Multidimensionell skalning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomförs i huvudsak via internet med hjälp av för Nätuniversitetet föreslagen programvara.
Examination
Kursen examineras med inlämningsuppgifter och muntlig eller skriftlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att den studerande har genomgått kurser i statistik motsvarande 40 poäng.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Multivariate Methods
Multivariate Methods
 
Kursansvarig är: MAI - Matematiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HSTC04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       STA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2002-09-05.