Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Time Series Analysis, 5p
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   HSTB02
Mål
Kursens mål är att de studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper i tidsserieanalys.
Kursinnehåll
Klassiska modeller för deskriptiv tidsserieanalys med komponentuppdelning. Prognosmetoder omfattande exponentiell utjämning och ARIMA-modellering. Tillämpning på i huvudsak ekonomiska tidsserier. I kursen används standardprogram för tidsserieanalys.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, individuell och gruppvis handledning, seminarier och datorlaborationer. Datorlaborationerna innehåller obligatoriska moment.
Examination
På kursen ges normalt en skriftlig tentamen, som kan kompletteras med laborationstentamen. I examinationen ingår normalt även skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att den studerande har genomgått kurser i statistik motsvarande 20 poäng på A-nivå.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Time Series Analysis
Time Series Analysis
 
Kursansvarig är: MAI - Matematiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HSTB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       STA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2000-12-14.