Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Befolkningsstatistik, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   HSTA16
Mål
Kursens mål är att de studerande ska förvärva kunskap i hur befolknignsdata inhämtas från nationella och internationella databaser främst via internet och hur data sedan analyseras med särskilt fokus på demografiska data.
Kursinnehåll
Informationssökning på internet.
Kvalitetsbedömning av erhållna data.
Modeller och metoder för demografiska data. Fertilitet, mortalitet. Migration. Livslängdstabeller.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, handledning, seminarier samt datorlaborationer
Examination
Kursen examineras med en skriftlig tentamen samt genom ett projekt som redovisas både skriftligt och muntligt och med opposition.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
MaC + ShA
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Befolkningsstatistik
 
Kursansvarig är: MAI - Matematiska institutionen
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HSTA16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       STA   SA