Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introducerande statistik, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   HSTA13
Mål
Kursens mål är att de studerande skall tillägna sig en översikt över grundläggande begrepp inom statistiken
Kursinnehåll
Modeller för deskriptiv statistik, sökning och presentation av information i nationella och internationella databaser, källkritik. Sannolikhetsmodeller för en och flera slumpvariabler, Statistisk slutledning med signifikansprövning och intervallskattning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, individuell och gruppvis handledning samt datorlaborationer. Datorlaborationerna innehåller normalt obligatoriska moment.
Examination
På kursen ges normalt en skriftlig tentamen. Datorlaborationerna innehåller normalt obligatoriska moment. I examinationen kan även ingå skriftlig redovisning av projekt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
För tillträde till kursen krävs standardbehörighet D.4.1.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introducerande statistik
Introductory Statistics
 
Kursansvarig är: MAI - Matematiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HSTA13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       STA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2003-09-10