Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Regressions- och tidsserieanalys, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   HSTA09
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall förvärva grundläggande förståelse för och baskunskaper i regressions- och tidsserieanalys.
Kursinnehåll
Enkel och multipel linjär regression. Indexteori och efterfrågeanalys. Deskriptiv tidsserieanalys med komponentuppdelning och prognoser. I kursen används standardprogram för regressions- och tidsserieanalys.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, individuell och gruppvis handledning, seminarier och datorlaborationer.

Examination
På kursen ges normalt en skriftlig tentamen, som kan kompletteras med laborationstentamen. I examinationen ingår normalt även skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Datorlaborationerna innehåller obligatoriska moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
För tillträde till kursen krävs att den studerande har genomgått delkurs A inom kursen HSTA06 Statistik 1, 10 p eller kursen HSTA81 Statistik, 7 p vid Linköpings universitet eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Regressions- och tidsserieanalys
Multiple Regression and Time Series Analysis
 
Kursansvarig är: MAI - Matematiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HSTA09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       STA   SA  
Fastställd av styrelsen vid MAI - Matematiska institutionen 2000-06-07 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.