Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Surveymetodik, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   HSTA08
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall förvärva grundläggande förståelse för och baskunskaper i metodik för observationsundersökningar, s k survey-metodik.

Kursinnehåll
Metoder för observationsundersökningar: frågeformulär, urvalsplaner, bortfalls-uppföljning, bearbetning och analys på dator.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, individuell och gruppvis handledning i ett större projektarbete, seminarier och datorlaborationer.
Examination
På kursen ges normalt en skriftlig tentamen, som kan kompletteras med laborationstentamen. I examinationen ingår normalt även skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Genomgången delkurs A inom kursen HSTA06 Statistik 1, 10p eller kursen HSTA81 Statistik, 7p vid Linköpings universitet eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Surveymetodik
Survey Methods
 
Kursansvarig är: MAI - Matematiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HSTA08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       STA   SA  
Fastställd av styrelsen vid MAI - Matematiska institutionen 2000-06-07 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.