Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Statistik I, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   HSTA06
Mål
Kursens mål är att de studerande skall tillägna sig en översikt över centrala begrepp och betraktelsesätt inom statistiken. Efter genomgången kurs bör de studerande ha sådana kunskaper, att de med gott resultat kan använda statistiska metoder för insamling, bearbetning och analys av data.
Kursinnehåll
Kursen består av två delkurser om vardera fem poäng.

Den första delkursen:

Delkurs A: Introducerande statistik, 5 poäng

Kursen är obligatorisk och behandlar: Modeller för deskriptiv statistik, sökning och presentation av information i nationella och internationella databaser, källkritik. Sannolikhetsmodeller för en och flera slumpvariabler, Statistik slutledning med signifikansprövning och intervallskattning.

Den andra delkursen väljs bland följande alternativ:

Delkurs B: Regressions- och tidsserieanalys, 5 p
Delkurs C: Surveymetodik, 5 p
Delkurs D: Statistik analys av experimentella data, 5 p

Normalt ges möjlighet att välja bland två av dessa delkurser varje termin.

Delkurs B behandlar: Enkel och multipel linjär regression. Indexteori och efterfrågeanalys. Deskriptiv tidsserieanalys med komponentuppdelning och prognoser.

Delkurs C behandlar: Metoder för observationsundersökningar (frågeformulär, urvalsplaner, bortfallsuppföljning, bearbetning och analys på dator).

Delkurs D behandlar: Linjär och icke-linjär kurvanpassning. Jämförelser av flera populationer främst med variansanalys. Parameterfria metoder.

Genomgående i samtliga delkurser används standardprogram för datorbearbetning av statistiska data.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, individuell och gruppvis handledning, seminarier och datorlaborationer. Datorlaborationerna innehåller obligatoriska moment.

Examination
På kursen ges normalt två skriftliga tentamina (en per delkurs), som kan kompletteras med laborationstentamina. Datorlaborationerna innehåller obligatoriska moment. I examinationen ingår normalt även skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Ma C + Sh A
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Statistik I
Statistics I
 
Kursansvarig är: MAI - Matematiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HSTA06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       STA   SA  
Fastställd av styrelsen vid MAI - Matematiska institutionen 1999-03-31 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.