Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handledningsmetodik i socialt arbete, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete - SAA
Ämnesområde
  Kurskod   HSSAD1
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig kunskaper i handledningsmetodik samt kompetens att handleda socionomstuderande.
Kursinnehåll
Centrala teman i kursen är teorier om lärande och lärprocess samt struktur och process i handledning i socialt arbete. Olika sätt för att stärka den professionella självkänslan hos praktikanter liksom arbetsformer för detta är ett återkommande tema i kursen. Handledning av det egna handledningsuppdraget ingår som en del av kursen.Speciell vikt läggs vid etik och ansvarsfrågor.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt handledning i grupp på det egna handledningsuppdraget.
Examination
Kursen examineras genom en individuell uppgift som presenteras såväl muntligt som skriftligt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Ma A + Sh A. Dessutom krävs 60 poäng i socialt arbete eller motsvarande kunskaper.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handledningsmetodik i socialt arbete
Supervision in Social Work
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HSSAD1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete - SAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       SAA   SA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2004-02-23 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.