Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   HSPD01
Mål
Genom kursen ska den studerande ytterligare vidga och fördjupa de kunskaper och färdigheter som den studerande tidigare inhämtat i ämnet spanska. Vidare skall den studerande förvärva insikter i vetenskaplig teori och metod samt att uppöva förmågan att självständigt utföra en begränsad forskningsuppgift.
Kursinnehåll
Språk och kultur i Europa, 5 poäng
Kursen ger en jämförande och historisk översikt över de moderna europeiska språkens och den moderna europeiska litteraturens framväxt, inbördes förhållanden och särart. Språkliga företeelsers samband med kulturella och sociala kontexter betonas, liksom aktuell teoribildning och metodologi inom området.

Fördjupningskurs, 5 poäng
Kursen ger ämnesfördjupning med inriktning på spanska språk-, litteratur- och kulturvetenskapliga problem samt orientering om vetenskapliga teorier och metoder som är relevanta för dessa. Kursen är baserad på textstudier.

Uppsats, 10 poäng
Den studerande utför en mindre självständig forskningsuppgift inom spansk språk-, litteratur- eller kulturvetenskap och presenterar denna i ett skriftligt examensarbete på spanska om ca 25 - 30 sidor. Uppsatsen skall visa att den studerande i förhållande till den uppsats som författas på C-nivå har utvecklats mot en mer vetenskaplig nivå.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och enskild handledning.
Examination
Examinationen sker dels muntligt och skriftligt, dels genom bedömning av den vetenskapliga uppsatsen. Aktivt deltagande i seminarierna krävs. Dessutom krävs godkänt prov i skriftlig språkfärdighet på målspråket.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Spanska 1 och 2 godkända; vidare att uppsats 10 p inom Spanska 3 är avslutad eller att uppsatshandledaren intygar att den kommer att avslutas inom en mycket snar framtid, samt att övriga kurser (10 p) i Spanska 3 är godkända.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 4
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 48/00-41   Kurskod: HSPD01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       SPA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2000-11-06 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.