Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   HSPC01
Mål
Kursens mål är att utvidga och fördjupa de kunskaper och färdigheter som förvärvats på lägre nivåer och att ge färdighet i att självständigt och med vetenskaplig metod redovisa egan undersökningsresultat i en uppsats på spanska.

Ett kompletterande mål för all utbildning inom det humanistiska området är förmågan att korrekt använda svenska språket i tal och skrift.
Kursinnehåll
SOM HUVUDÄMNE I FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN

Specialarbete, 10 poäng
Den studerande författar en uppsats på spanska inom något av i första hand följande ämnesområden: språkvetenskap, litteraturvetenskap, didaktik och kultur. Ämne väljs i samråd med handledaren. Arbetet redovisas i form av en uppsats om ca 20-25 sidor. Den språkliga formen skall vara vårdad. Såväl innehållsmässigt som formellt skall uppsatsen uppfylla elementära vetenskapliga krav.

Undervisning: Undervisning ges dels i form av seminarier, dels i form av enskild handledning.

Examination: Examinationen utgörs av examensarbetet som ventileras vid ett seminarium, 10 poäng.

Språkvetenskap, 5 poäng
Delkursen ger dels en introduktion till språkvetenskaplig teori och metod, dels en vidareutveckling av studentens kunskaper i grammatik och stilistik. Delkursen bygger på inläsning av ett språkvetenskapligt verk om ca 200 sidor och 5-7 uppsatser i språkvetenskapliga ämnen, samt inkluderar övningar i översättning, fri skrivning och bedömning av uppsatser.

Undervisning: Examinatorier och undervisning.

Examination: Fortlöpande muntlig redovisning av inläst material och skriftlig redovisning av kunskaper i språkvetenskap samt färdighet i översättning, 5 poäng.

Litteraturhistoria, 5 poäng
Introduktion i några litteraturvetenskapliga analysmetoder och deras tillämpning på spanskspråkliga litterära texter. Grundligare kännedom om den spanskspråkliga litteraturhistorien (i Spanien och Spanskamerika) från 1500-talet till våra dagar. Läsning av litterära verk och sakprosa till ett omfång om ca 2000 sidor.

Undervisning: Gruppundervisning med aktiv närvaro (examinatorier). Fullgörande av muntliga och skriftliga uppgifter.

Examination: Muntligt och/eller skriftligt prov, 5 poäng.

SOM ANNAT HUMUDÄMNE I FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN

Specialarbete, 5 poäng
Samma grundkrav som i delkurs Specialarbete (ovan), men undersökningsuppgiften görs mer begränsad och uppsatsen behöver inte omfatta 15-20 sidor.

Språkvetenskap, 5 poäng
Samma innehåll och krav som Språkvetenskap, ovan.

Litteraturvetenskap, 5 poäng
Samma innehåll och krav som i Litteraturvetenskap ovan.

Spanien och Spansk-amerika efter 1945, 5 poäng
Böcker och texter som behandlar sociala, politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden i Spanien och Spanskamerika efter 1945.

Undervisning: Gruppundervisning

Examination: Muntliga uppgifter, 3 poäng och skriftligt prov, 2 poäng.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, examinatorier, gruppövningar och enskild handledning. Närvaro vid undervisning som bedrivs som examinatorier och ger poäng är obligatorisk.
Examination
Kunskaper och färdigheter prövas (a) i samband med undervisningen, (b) som avslutning på kursavsnitt och (c) i muntlig sluttentamen.

Godkänt resultat på språkfärdighetsprov får vara högst fyra (4) år gammalt när slutbetyg sätts på hela kursen. Studerande med prov av äldre datum får undergå förnyat prov.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Spanska 1 samt genomgången Spanska 2 med minst 10 p godkända (motsv) vari språkfärdighetsprovet ska ingå.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 3
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HSPC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       SPA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 1996-11-06 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.