Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   HSPB02
Mål
Efter genomgången kurs skall den studerande ha fördjupat de färdigheter och kunskaper i spanska som förvärvats på föregående nivå. Med färdigheter avses såväl hör- och läsförståelse som förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Kunskaper omfattar språk, litteratur, kultur och samhällsförhållanden i Spanien och Spanskamerika.
Kursinnehåll
Spansk språkvetenskap, 2 poäng
Skriftlig språkfärdighet, 6 poäng
Skönlitteratur, 6 poäng
Litteraturhistoria, 2 poäng
Kulturstudier, 4 poäng
Spansk språkvetenskap, 2 poäng

Innehåll
Grunddragen i spanska språkets utveckling studeras. Nutida sociala och regionala aspekter på språket uppmärksammas. Allmänlingvistiska problemställningar och metoder behandlas.

Undervisning
Lektionsundervisning.

Examination
Skriftligt prov.

Poängfördelning
Prov i språkvetenskap, 2 poäng

Skriftlig språkfärdighet, 6 poäng

Innehåll
Delkursen syftar till att förbättre de studerandes skriftliga språkfärdighet och kontrastiva kompetenser dels genom översättning av texter från svenska till spanska, dels genom fri produktion av spanska (uppsats, referat). Särskild vikt läggs vid grammatisk korrekthet och ett nyanserat ordförråd. Teoretiska frågor rörande grammatik skall kunna besvaras.

Undervisning
Lektionsundervisning genom hemuppgifter.

Examination
Skriftligt prov bestående av översättning av text till spanska och teoretiska frågor beträffande spansk grammatik. Fri skrivning.

Poängfördelning
Skriftligt prov i grammatik och översättning, 4 poäng
Fri skrivning, 2 poäng

Skönlitteratur, 6 poäng

Innehåll
Studium av representativa verk från 1500-talet till våra dagar med tyngdpunkt på den moderna litteraturen. Intensiv träning av ordförrådet och den muntliga språkfärdigheten i samband med redogörelser av innehållet i böckerna och litteraturanalyser. Textgenomgång sker kontinuerligt under lärarens ledning.

Undervisning
Lektionsundervisning samt självständiga arbeten.

Examination
Aktivt deltagande och skriftligt prov.

Poängfördelning
Aktivt deltagangde, 2 poäng
Skriftligt prov, 4 poäng

Litteraturhistoria, 2 poäng

Innehåll
Delkursen ger en översikt över de spanskspråkiga ländernas litteraturistoria under 1900-talet. Den litteraturhistoriska utvecklingen sätts in i ett allmänkulturellt perspektiv.

Undervisning
Lektionsundervisning över litteratur oc kulturhistoria samt individuella uppgifter.

Examination
Individuella uppgifter. Skriftligt prov.

Poängfördelning
Fullgjorda uppgifter och godkänt skriftligt prov, 2 poäng

Kulturstuder, 4 poäng

Innehåll
Studium av text samt självständiga arbeten om den spanska och spanskamerikanskas kultur och sociala förhållanden som kompletterar kunskaper som förvärvats på föregående nvå.

Undervisning
Idividuella uppgifter, Skriftligt prov.

Examination
Individuella uppgifter. Skriftligt prov.

Poängfördelning
Individuella uppgifter, 2 poäng
Skriftligt prov, 2 poäng
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen meddelas i enlighet med vad som anges för olika avsnitt. Närvaro vid lektioner och gruppövningar, vilka bedrivs som examinatorier och är poänggivande, är obligatorisk.
Examination
Prov anordnas på hel kurs eller del av kurs. Prov anordnas i nära anslutning till kurs. Godkänt resultat på sprpkfärdighetsprov som avslutning på delkursen Skriftlig språkbehandling får vara högst fyra (4) år gammalt när slutbetyg sätts på hela kursen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Spanska 1 med minst 10 p godkända (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 2
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HSPB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       SPA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 1997-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.