Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska, nybörjarkurs , 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   HSPAN1
Mål
Kursen vänder sig till studerande som inte har några förkunskaper i spanska eller inte anser sig ha tillräckliga förkunskaper för att kunna delta i kursen Spanska 1, 20 poäng. Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter i spanska.
Kursinnehåll
Kursen omfattar studier i grammatik, ordförråd och uttal samt en inblick i samhällsförhållanden och kultur i den spanskspråkiga länderna. Stor vikt läggs vid att träna språket i tal och skrift.

Delkurs 1, 10 poäng
I delkursen skall den studerande tillägna sig grundläggande kunskaper inom de fyra basområdena läsa, tala, skriva och höra. Speciell vikt läggs vid grundläggande grammatik och ordförråd. Muntliga och skriftliga övningar. Orientering om den spanskspråkiga kulturen och litteraturen.

Delkurs 2, 10 poäng
Fortsatt genomgång av den spanska grammatikens grunder. Övningar i grammatik, vokabulär och fraseologi. Kultur, geografi och samhällsliv i den spanskspråkiga världen studeras på basis av enklare texter.
Undervisning/Arbetsformer
Muntliga och skriftliga övningar, föreläsningar, IT/multimedia.
Examination
Följande examinationsformer kan förekomma: fortlöpande examination genom aktivt deltagande i undervisningen, skriftliga och muntliga prov, referat och inlämningsuppgifter. Undervisningen är obligatorisk,

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sv B/Sv2 B + något annat främmande språk på gymnasienivå (lägst motsvarande C-språk, kurs B alt steg 3).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska, nybörjarkurs
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HSPAN1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       SPA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2002-03-20 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.