Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 1, halvfart, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   HSPA05
Mål
Genom kursen skall den studerande
- förvärva goda kunskaper om grammatiska och fonetiska grundbegrepp och behärska dessas terminologi, dels för att kunna känna igen och förklara avvikelser från den språkliga normen, dels för att kunna använda grammatikor och andra referensverk,

- bli medveten om och kunna redogöra för systematiska grammatiska och fonologiska skillnader och likheter mellan spanskan och svenskan,

- skaffa sig ett gott ordförråd och utan att göra sig skyldig till systematiska uttals- och grammatikfel kunna uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på spanska i olika sammanhang,

- inhämta grundläggande kunskaper om spanskspråkig, främst spansk litteratur, och kunna analysera och diskutera denna,

- förvärva grundläggande kunskaper och insikter i de spansktalande ländernas samhällsstruktur, historia och geografi samt om det vardagliga livet i dessa länder med viss tyngdpunkt på Spanien.
Kursinnehåll
Spansk fonetik och uttal, 2 poäng
Den studerande ska inhämta fonetiska grundbegrepp och behärska nödvändig terminologi samt vara medveten om och kunna redogöra för systematiska, fonologiska likheter och skillnader mellan spanskan och svenskan. Systematisk genomgång av spanskans ljudsystem och intonationsmönster. Uttalsanalys och träning i inlärningsstudio. Hörövningar.
Skriftligt prov i fonetik, 1 poäng
Uttalsprov, 1 poäng

Spansk grammatik, 6 poäng
Den studerande skall inhämta grammatiska grundbegrepp och behärska behövlig terminologi samt vara medveten om och kunna redogöra för systematiska grammatiska skillnader och likheter mellan spanskan och svenskan. Den studerande skall med ett gott ordförråd och utan att göra elementära grammatikfel kunna översätta enklare texter och uttrycka sig skriftligt i olika sammanhang. Repetition av grammatiska grundbegrepp. Systematisk genomgång av spansk grammatik med tillämpningsövningar i översättning. Fraseologi och synonymik.
Skriftligt språkfärdighetsprov 1, 3 poäng
Skriftligt språkfärdighetsprov 2, 3 poäng

Text och skriftlig produktion, 7 poäng
Den studerande skall på ett djupgående sätt stifta bekantskap med modern litterär text/tidningstext och samtidigt öka sin språkfärdighet i ordkunskap och grammatik. Läsning av 1200 sidor text från 1900-talet. Intensivläsning av minst en fjärdedel av textmassan. Övningar i skriftlig och muntlig produktion i form av resuméer och referat.
Examinationer i text I, 3 poäng
Examinationer i text II, 4 poäng

Kulturstudier och konversation, 5 poäng
Den studerande skall inhämta grundläggande kunskaper i historia, samhällsförhållanden och aktuella frågor i Spanien och spansktalande länder samt förvärva förmåga att samtala om dessa frågor på spanska.
Kultur: Spanien, 2 poäng
Kultur: Latinamerika, 3 poäng
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, lektioner, seminarier och gruppövningar.
Examination
Examinatorier (fortlöpande under lektionerna), skriftliga prov och hemtentamina.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Standardbehörighet C.2 (Sv B/Sv2 B + lägst Sp C-språk, kurs B alt Sp steg 3).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 1, halvfart
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HSPA05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SPA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-10-25.