Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   HSOD04
Mål
Syftet med kursen är att den studerande med utgångspunkt från två samhällssektorer, arbetslivet respektive hälsoområdet, ska problematisera de vägval som är aktuella i dagens samhälle. Problematiseringen utgår från den samtida sociologiska debatten inom de två sektorerna.
Kursinnehåll
Arbetslivets sociologi, 5 poäng
(Sociology of Work)
Inom delkursen behandlas välfärdssamhällets förändring med tonvikt på arbetslivets problematik och politik. De förklaringsmodeller och empiriska förhållanden som analyseras inom området genomlyses på såväl makro- som mikronivå. I delkursen ingår också en metodstrimma som fokuserar på moderna sociologiska metoder, t ex diskursanalys, narrativ analys och interaktiv metod.

Medicinsk sociologi, 5 poäng
(Sociology of Medicine)
Inom delkursen behandlas välfärdssamhällets förändring med tonvikt på hälsoområdets problematik och politik. De förklaringsmodeller och empiriska förhållanden som analyseras inom området genomlyses på såväl makro- som mikronivå. I delkursen ingår också en metodstrimma som fokuserar på moderna sociologiska metoder, t ex diskursanalys, narrativ analys och interaktiv metod.

Uppsats, 10 poäng
(Thesis)
Huvudmoment är att den studerande självständigt, utifrån kursens problemområden, genomför en studie där sociologisk teori och empiriska data används. Den personliga kritiska reflektionen sätts i centrum. Uppsatsen ska uppfylla de teoretiska, metodiska och dispositionsmässiga krav som ställs på D-nivån.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning.
Examination
Uppsatsen framlägges och försvaras på ett seminarium och opposition på en annan uppsats är obligatoriskt. I övrigt kan examinationsformerna variera beroende på innehåll och uppläggning av delkurserna.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd sociologi 1 och 2 samt genomgången sociologi 3 med minst 15 poäng godkända vari skall ingå en uppsats om 10 poäng (motsv.)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring
Sociological Perspectives on the Changing Welfare Society
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HSOD04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       SOA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2004-02-23 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.