Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociologi 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   HSOD02
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa kunskaperna om och förmågan till självständig analys av olika samhälleliga och sociala fenomen.
Kursinnehåll
Aktuell teoridiskussion, 5 poäng
(Current Theoretical Discourse in Sociology)

Inom delkursen behandlas aktuella riktningar inom modern sociologisk teori. Den studerande ska självständigt relatera dessa riktningar till varandra och till
empiriska forskningsresultat. Momentet ger möjlighet till fördjupad teoretisk problematisering av ett forskningsområde som är relevant för uppsatsarbetet.

Sociologisk metod, 5 poäng
(Advanced Research Methods)

Den studerande ska fördjupa sina metodkunskaper inom ett område av relevans för det egna uppsatsarbetet. Metodvalet analyseras ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv med tonvikt på metoders roll i forsknings-
processen. I kursen presenteras metodproblem och förslag till lösningar med exempel från den aktuella sociologiska forskningen.

Uppsats, 10 poäng
(Thesis)

Huvudmomentet är att den studerande, utifrån ett valt problemområde, genomför en studie där sociologisk teori och empiriska data används på ett
självständigt sätt. Den personliga kritiska reflektionen sätt i centrum. Uppsatsen ska uppfylla de teoretiska, metodiska och dispositionsmässiga krav som ställs på D-nivån.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.
Examination
Uppsatsen ska behandlas på ett seminarium. Opposition på annan uppsats är obligatoriskt. I övrigt kan examinationsformen variera beroende på innehåll och uppläggning av delkurserna.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Sociologi 1 och 2 och genomgången Sociologi 3 med minst 15 poäng godkända (motsvarande).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociologi 4
Sociology 4
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HSOD02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       SOA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1999-11-24