Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociologi 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   HSOC02
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska utveckla förmågan till självständig analys av olika samhälleliga och sociala fenomen.
Kursinnehåll
Fördjupad sociologisk teori, 5 poäng
(Advanced Sociological Theory)

Inom delkursen analyseras sociala fenomen, särskilt i en organisationskontext, med tonvikt på integration av makro- och mikroperspektiv. Inom kursen
fördjupas kunskaperna i sociologiska teorier samtidigt som de studerande ges möjlighet att bearbeta ett problemområde som är relevant för uppsatsarbetet.

Sociologisk metod med kvalitativ inriktning, 5 poäng
(Qualitative Research Methods)

Inom delkursen fördjupas kunskaperna och erfarenheterna i användning av kvalitativa metoder inom sociologin. Såväl kvalitativa datainsamlingsmetoder
som metoder för kvalitativ dataanalys behandlas.

Uppsats, 10 poäng
(Thesis)

Huvudmomentet är att utifrån ett valt problemområde genomföra en studie där sociologisk teori och mpiriska data används på ett adekvat sätt. Uppsat-
sen bör innehålla en kritisk reflektion över det egna arbetet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och semina-
rier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.
Examination
Uppsatsen ska behandlas på ett seminarium. Opposition på annan uppsats är obligatoriskt. I övrigtkan examinationsformen variera beroende på innehåll och uppläggning av delkurserna.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Sociologi 1 och genomgången Sociologi 2 med minst 15 poäng godkända vari ska ingå Sociologisk metod med kvantitativ inriktning 5 poäng och Uppsats 5 poäng (motsvarande).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociologi 3
Sociology 3
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HSOC02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       SOA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 1999-11-24 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.