Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Rörlighetens betydelse för att främja hälsa och lärande i arbetslivet, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   HSOB03
Mål
Kursens syfte är att belysa rörlighetens betydelse inom arbetslivet som en drivkraft för hälsa, lärande och kompetensutveckling.
Kursinnehåll
Kursen problematiserar rörlighetens betydelse i arbetslivet ur såväl ett samhälleligt, organisatoriskt som individuellt perspektiv. Med rörlighet avses exempelvis rörlighet från arbetslöshet eller sjukskrivning till arbete, men även byte av arbete eller arbetsuppgifter inom och mellan organisationer. Särskild uppmärksamhet läggs vid rörlighetens betydelse för hälsa, lärande och kompetensutveckling och hur dessa aspekter är ömsesidigt beroende av varandra för ett hållbart och utvecklande arbetsliv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga prov och arbets-/tillämpningsuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 poäng godkända inom samhälls- eller beteendevetenskapligt område (motsv) alternativt minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom personal- och/eller rehabiliterande arbete, arbete med arbetsledande funktion eller fackligt arbete.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Rörlighetens betydelse för att främja hälsa och lärande i arbetslivet
Mobility and its Relevance for Promoting Health and Learning in Working Life
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HSOB03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       SOA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-03-15.