Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociologi 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   HSOB02
Mål
Kursen syftar till att de studerande ska förvärva fördjupade kunskaper i sociologisk teori och metod och därmed öka förmågan att tillämpa sociologiska
insikter vid analys av samhällsfunktioner och sociala fenomen.
Kursinnehåll
Makrosociologiska teorier II, 5 poäng
(Macrosociological Theories)

Inom delkursen behandlas fördjupad makrosociologisk teoribildning. Analysen fokuseras särskilt på samhällets förändringsprocesser. Gruppövningar i sociologisk analys utgör en viktig del av kursen.

Mikrosociologiska teorier II, 5 poäng
(Microsociological Theories)

Inom delkursen behandlas fördjupade och breddade kunskaper i mikrosociologisk teoribildning. Skillnaden mellan olika teoritraditioner vad gäller grundläggande antaganden om människans och samhällets natur belyses. Gruppövningar i mikrosociologisk reflektion och analys ingår.

Sociologisk metod med kvanitativ inriktning, 5 poäng
(Quantitative Research Methods)

Inom delkursen behandlas kvantitativ dataanalys med hjälp av de viktigaste statistiska metoderna. De studerande ska självständigt genomföra statistiska
analyser med hjälp av dator. Övningar i datorstödd statistisk analys utgör därför en viktig del av delkursen.

Uppsats, 5 poäng
(Essay)

Inom uppsatsens ram ges studenter i grupp möjlighet att utveckla förmågan att problematisera ett socialt fenomen. Uppsatsen fokuserar sålunda på hur man
med hjälp av sociologiska teorier och begrepp och med stöd av tidigare forskning och egna iakttagelser kan analysera ett socialt problem. Uppsatsen skauppfylla de teoretiska, metodiska och dispositionsmässiga krav som ställd på B-nivå.


Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten
och seminarier. Deltagande i gruppövningar och
seminarier är obligatoriskt.
Examination
Examination sker skriftlig och muntligt, dels fortlö-
pande inom ramen för undervisningen och dels i
slutet av varje delkurs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Sociologi 1 med minst 15 p godkända vari ska ingå delkurserna Makrosociologiska teorier 5 p, Mikrosociologiska teorier 5 p och Elementär sociologisk metod 5 p (motsvarande)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociologi 2
Sociology 2
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HSOB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       SOA   TL  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1999-10-12.